អ្នកគ្រូពេទ្យ ចាំជាតិ (Khmer)
Original
Hot
2,506
4.5
10 votes
Alternative(s): អ្នកគ្រូពេទ្យ អាលីស
Released:
Language: English
Rss
Uploaded by
Information
Language: English
Released:
Latest chapters more
4.5
10 votes
Alternative(s): អ្នកគ្រូពេទ្យ អាលីស
Released:
Language: English
Synopsis
អ្នកគ្រូពេទ្យ ចាប់ជាតិ ពីសម័យបុរាណ ទៅសម័យទំនើប ហើយទៅអតីតកាលវិញ។ ដោយបានបំពេញ ភារកិច្ចជាគ្រូពេទ្យ ដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះ អាណាចក្រខ្លួនវិញ ពីមហន្តរាយ នាពេលអនាគត ។ ដែលព្រះនាងធ្លាប់បានជួបប្រទះ ពីជាតិមុន របស់ខ្លួនពីមុនមក។ ...
Follower